5.7. CSV Relations

5.7.1. Base

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
>>>
>>>
>>> CREW = [
...   Astronaut('Mark', 'Watney'),
...   Astronaut('Melissa', 'Lewis'),
...   Astronaut('Rick', 'Martinez')]
../_images/csv-relations-base.png

5.7.2. Extend

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   role: str
>>>
>>>
>>> CREW = [
...   Astronaut('Mark', 'Watney', 'Botanist'),
...   Astronaut('Melissa', 'Lewis', 'Commander'),
...   Astronaut('Rick', 'Martinez', 'Pilot')]
../_images/csv-relations-extend1.png
>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   role: str
...   mission_year: int
...   missions_name: str
>>>
>>>
>>> CREW = [
...   Astronaut('Mark', 'Watney', 'Botanist', 2035, 'Ares 3'),
...   Astronaut('Melissa', 'Lewis', 'Commander', 2035, 'Ares 3'),
...   Astronaut('Rick', 'Martinez', 'Pilot', 2035, 'Ares 3')]
../_images/csv-relations-extend2.png

5.7.3. Boolean Vector

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Mission:
...   year: int
...   name: str
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   role: str
...   missions: list[Mission]
>>>
>>>
>>> CREW = [
...   Astronaut('Mark', 'Watney', 'Botanist', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3')]),
...   Astronaut('Melissa', 'Lewis', 'Commander', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3'),
...     Mission(2031, 'Ares 1')]),
...   Astronaut('Rick', 'Martinez', 'Pilot', missions=[])]
../_images/csv-relations-boolvector.png

5.7.4. FFill

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Mission:
...   year: int
...   name: str
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   role: str
...   missions: list[Mission]
>>>
>>>
>>> CREW = [
...   Astronaut('Mark', 'Watney', 'Botanist', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3')]),
...   Astronaut('Melissa', 'Lewis', 'Commander', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3'),
...     Mission(2031, 'Ares 1')]),
...   Astronaut('Rick', 'Martinez', 'Pilot', missions=[])]
../_images/csv-relations-ffill-empty.png
../_images/csv-relations-ffill-dash.png
../_images/csv-relations-ffill-duplicate.png
../_images/csv-relations-ffill-uniqid.png

5.7.5. Relations

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Mission:
...   year: int
...   name: str
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   role: str
...   missions: list[Mission]
>>>
>>>
>>> CREW = [
...   Astronaut('Mark', 'Watney', 'Botanist', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3')]),
...   Astronaut('Melissa', 'Lewis', 'Commander', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3'),
...     Mission(2031, 'Ares 1')]),
...   Astronaut('Rick', 'Martinez', 'Pilot', missions=[])]
../_images/csv-relations-rel-m2o.png
../_images/csv-relations-rel-m2m.png

5.7.6. Serialization

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Mission:
...   year: int
...   name: str
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   role: str
...   missions: list[Mission]
>>>
>>>
>>> CREW = [
...   Astronaut('Mark', 'Watney', 'Botanist', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3')]),
...   Astronaut('Melissa', 'Lewis', 'Commander', missions=[
...     Mission(2035, 'Ares 3'),
...     Mission(2031, 'Ares 1')]),
...   Astronaut('Rick', 'Martinez', 'Pilot', missions=[])]
../_images/csv-relations-serialize-cls.png
../_images/csv-relations-serialize-obj.png
../_images/csv-relations-serialize-objattr.png
../_images/csv-relations-serialize-clsattr.png

5.7.7. Assignments

Code 5.7. Solution
"""
* Assignment: CSV Relations Join
* Complexity: hard
* Lines of code: 11 lines
* Time: 21 min

English:
  1. Using `csv.DictWriter()` save contacts from addressbook to CSV file
  2. How to write relations to CSV file (contact has many addresses)?
  3. Recreate object structure from CSV file
  4. Non functional requirements:
    a. All fields must be enclosed by double quote `"` character
    b. Use `,` to separate mission fields
    c. Use `;` to separate missions
    d. Use Unix `\n` newline
    e. Sort `fieldnames` using `sorted()`
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Za pomocą `csv.DictWriter()` zapisz kontakty z książki adresowej w pliku
  2. Jak zapisać w CSV dane relacyjne (kontakt ma wiele adresów)?
  3. Odtwórz strukturę obiektów na podstawie danych odczytanych z pliku
  4. Wymagania niefunkcjonalne:
    a. Wszystkie pola muszą być otoczone znakiem cudzysłowu `"`
    b. Użyj `,` do oddzielania pól mission
    c. Użyj `;` do oddzielenia missions
    d. Użyj zakończenia linii Unix `\n`
    e. Posortuj `fieldnames` używając `sorted()`
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `vars(obj)`
  * For Python before 3.8: `dict(OrderedDict)`
  * Nested `for`
  * `str.join(';', sequence)`
  * `str.join(',', sequence)`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> result = open(FILE).read()
  >>> print(result)
  "lastname","missions","name"
  "Twardowski","1969,Apollo 11;2024,Artemis 3","Jan"
  "Watney","2035,Ares 3","Mark"
  "Lewis","","Melissa"
  <BLANKLINE>
  >>> from os import remove
  >>> remove(FILE)
"""

from csv import DictWriter, QUOTE_ALL

FILE = r'_temporary.csv'


class Astronaut:
  def __init__(self, firstname, lastname, missions=None):
    self.name = firstname
    self.lastname = lastname
    self.missions = list(missions) if missions else []


class Mission:
  def __init__(self, year, name):
    self.year = year
    self.name = name


CREW = [
  Astronaut('Jan', 'Twardowski', missions=[
    Mission(1969, 'Apollo 11'),
    Mission(2024, 'Artemis 3')]),

  Astronaut('Mark', 'Watney', missions=[
    Mission(2035, 'Ares 3')]),

  Astronaut('Melissa', 'Lewis'),
]

result: list = []